Hep ön sıralarda yer alacak bir Muğla Üniversitesi için

BEN DEĞİL BİZ ADAYIZ…

Bilim de, hizmet de ve değişim de insanlık değerlerini yüceltmek ve güçlü kılmak içindir. İnsanlık onurunu ve yaşamını bilimsel gelişmelerin ışığında yaratmayan bir toplumun geleceğe umutla bakması olanaksızdır.

Dünya hızla değişim içindedir. Bu değişime ayak uydurmak hepimizin öncelikli görevidir. Üniversitemiz bu değişim ve gelişim içinde, bilimsel yarışta hak ettiği sıralarda yerini almalıdır ve alacaktır. Muğla Üniversitesi, hem kurumsal kimliği hem de bünyesinde barındırdığı öğretim üyesi kapasitesi ile daha iyi bir konumda olmayı hak etmektedir. Muğla Üniversitesi’nin bu potansiyele sahip olduğuna içtenlikle inanmaktayım.

Bu düşünce ve inancımı paylaşan çok sayıda meslektaşımın içten desteğine dayanarak ve güvenerek Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne aday olmaya karar verdim. Ama ben değil, biz olmak anlayışı ile…

Aylardır sizlerden gelen talepler sonucunda,  ortak beklentiler ve öneriler doğrultusunda, bugüne kadar edindiğim deneyimleri “ortak hedef, ortak akıl” ilkesi çerçevesinde değerlendirdim. Bunun sonucunda, öncelikle Muğla Üniversiteme, Muğla Kentime ve Ülkeme hizmetin bir görevim olduğunu kabul ettim.

Ülkemizin ve üniversitemizin aydınlık geleceğine duyduğum inançla;  bilim, eğitim, kültür, sağlık ve diğer hizmet alanlarında üniversitemizi, hep birlikte daha etkin, seçkin ve saygın bir konuma getirmek amacıyla Rektörlük görevine adayım.

Daha özgür ve demokratik, İçinde yaşadığı toplumla iç içe, Çevresini ve Doğayı koruyan,  Daha şeffaf, Daha saygın ve onurlu, Evrensel değerleri özümsemiş, hep ön sıralarda yer alacak bir üniversitesi için… BEN DEĞİL BİZ ADAYIZ…

El ele ve hep birlikte…

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Nurettin Demir

Muğla Üniversitesi

2010-2014 Rektör Adayı

TEMEL İLKE ve DEĞERLERİMİZ

ÖZERK ÜNİVERSİTE

Üniversitelerin,  bilimsel ve toplumsal sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmesi özerklikten geçer. Bu anlamda bir üniversiteyi “üniversite” yapan en önemli ilkelerin başında özerklik gelir.

Özerklik yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamaz, bu nedenle üniversitenin kendi içinde de böylesi bir doğal ortamın ve yaşam alışkanlıklarının yaratılması gerekir. ÜNİVERSİTE BİR KÜLTÜRDÜR, EN DOĞRU TANIMLA BİR YAŞAM BİÇİMİDİR. Üniversiteyi birlikte yönetme anlayışımız ve irademiz üniversitemizin özerk ortamının güçlendirilmesinde en temel unsur olacaktır. Umuyorum ki, hep beraber hayata geçireceğimiz bu yaşam kültürü Türkiye için örnek olacaktır.

KATILIMCI DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE

Demokrasi bir arada yaşamanın en temel değerlerinden biridir. Bu değer, özellikle üniversite yönetimi söz konusu olduğunda daha derin bir anlam kazanır.

Çünkü bilimsel ilerlemenin yolu, eleştiriden geçer. Demokratik, özgür ve eleştirel bir çalışma ortamı yoksa bilim de yoktur. Ve bilimsel ilerleme üniversitenin atardamarıdır.

Demokratik, özgür ve eleştirel bir çalışma ortamı, üniversite yönetiminin öğretim üyelerine bahşettiği bir lütuf olarak değil, üniversite çalışanlarının doğal hakkı olarak algılanmalıdır.

Üniversitelerde demokratik bir yaşam biçiminin gelişmesi, yöneticileri seçimle işbaşına getirmek kadar önemlidir. Hiyerarşik bir yapıya sahip olan yönetim geleneğini, ortak irademizle, yetki paylaşımı ve şeffaflık gibi demokratik modellerin yerleştirilmesi ile KATILIMCI hale getirebiliriz.

Bu nedenle içi boşaltılmış, herkesin sözde kullandığı demokrasi kavramını, hepimizin katkısı ile “katılımcı demokrasi” haline dönüştürmeliyiz.

TÜM ÇALIŞANLARI ve ÖĞRENCİLERİ İLE BARIŞIK BİR “SORUŞTURMASIZ ÜNİVERSİTE“

Çok sayıda insanın birlikte yaşadığı ve çalıştığı ortamlarda sorunların çıkması doğaldır. Üniversitemizin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda da öğretim elemanları, idari görevliler ve öğrencilerin gerek kendi aralarında gerekse gruplar arasında sorunlar çıkması kaçınılmazdır. Bu sorunların çözülmesi konusunda genellikle hukuksal olarak soruşturma açılması yolu seçilmektedir. Rektörlüğe seçilmem halinde sorunların çözümü konusunda hiç soruşturma açılmayacağı ya da Türkiye’nin en az soruşturma açılan üniversitesi olmayı taahhüt ediyorum.

Yeni Anayasamızda da yer aldığı gibi, “Ombudsmanlık” sistemi Üniversitemizde kısa sürede işleyişe geçecek ve uygulamaya konacaktır.

Üniversitemizi, M. Kemal Atatürk’ ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ve ilkeleri ışığında dünya standartlarında bir bilim yuvası yapmak hedefimiz olacaktır.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Yeni Yönetim Modelimiz

• Dikey yönetim ve yatay yönetim tarzı bugüne dek hep tartışma konusu olmuştur. 2547 sayılı üniversiteler yasası tamamen dikey örgütlenme ve yönetim anlayışıyla oluşturulmuştur. Hemen hemen üniversitelerin yönetim şeklinden yakınmayan hiç kimse yok denecek kadar azdır. Umudumuz önümüzdeki en kısa süreçte anayasa değişikliği ile birlikte daha çağdaş daha üretken ve insana yakışır bir üniversite yasası oluşturulur. Birey ve kurum olarak bugün yaşadığımız sorunların ana nedeni de bu dikey örgütlenme ve yönetim tarzıdır. Ama buna rağmen sizlerin katılımı ve dinamik insan gücü ile yapılabilecek pek çok yeni yönetim modellerimizin olabileceğini düşünüyoruz.

• Yıllardır edindiğim yöneticilik ve özellikle son 6 yıl üst düzey yönetici olarak edindiğim deneyim ve bilgi birikimim yanında, sizlerden aldığım ve bundan sonrada beraber geliştireceğimiz “hep birlikte yönetim” tarzımızı yerleştirmek en önemli görevimiz olacaktır. Yerinde ve “katılımcı kurullar” modeli ile oluşturulacağımız yönetim tarzı yani yatay yönetim şekli kolaylıkla sağlanabilir. Umarım, “burada yönetim yok mu? Hiç ağırlığını hissetmiyorum” diyeceğimiz günlerimiz yakındır.

• Sizleri sıkmadan “hep birlikte yönetim” tarzımızdan örnekler ve özellikler sunmak istiyoruz.

• Üniversitemizde özgür, demokratik ve huzurlu bir ortam oluşturacağız. “Ortak iyi” ve “ortak doğrunun” bulunacağı tartışma ortamları sağlanacak. Bunun için demokrasi sadece özgür değil aynı zamanda sorumlu bireyleri de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla tüm bireyler ve katılımcıların karar alma süreçlerine katılmalarını sağlayacak mekanizmalar teşvik edilecek. Biz fiziki sorunların aşılmasının hiç zor olmadığını düşünüyoruz. Zor olan; her birey ve her kademenin ortak akıl, ortak karar alma sürecine katılma alışkanlığını kazanmanın biraz zaman alacağı sorunudur. Bu kültürü yerleştirmek, geliştirmek ve bunun kurumlaşmasını sağlaması için çok çalışacağız. Başaracağız ve bunu başaran bir Muğla Üniversitesi olarak her alanda büyük kazanımlara hep birlikte imza atacağız.

• Katılımcı demokrasi,  alınan kararlardan ve uygulamalardan doğrudan etkilenecek olanların tüm süreçlere ortak olmaları anlamına gelir. Ortak olabilmek için “haberdar” olmak ve “süreci izlemek” gerekir. Bilişim olanakları bize, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize bunu rahatlıkla sağlayacaktır.

• Alınan tüm kararlar internet üzerinden üniversitenin tüm birimlerine duyurulacaktır. Senato toplantıları internet üzerinden ve Üniversite Radyo ve Televizyonunun kurulmasından sonra ise Radyo ve TV yayını ile üniversitemizin tüm çalışanlarının takip edebilmesine sunulacaktır.

• Kurulların etkin hale getirilmesi ve kurul kararlarına aykırı davranılmaması ilke haline gelecektir.

• Alanında uzman kişilerden seçilmiş bir “REKTÖRLÜK DANIŞMANLAR KURULU” belirlemek ve bu kurulun hem Rektöre hem de personele hesap verebilir biçimde çalışması sağlanacaktır.

• Yasal Rektörlük Danışmanlar Kurulundan başka “Gönüllü Danışmanlar Kurulu” oluşturacağız. Bu kurullara her kademeden öğretim üyesi katılabilecek. Bu kurul yılda en az üç kez toplanması sağlanacak. Bu oluşum bir tür etik kurul görevi de üstlenecektir.

• Anabilim Dalı, Bölüm Başkanları ve Dekanlar seçim ile belirlenecektir.

• Rektör Yardımcıları belirlenirken üniversitedeki eğilimlerin dikkate alınacak.

• Rektör Yardımcılıklarından en az biri, bayan öğretim üyesi olacaktır.

• Üniversitemizde özellikle bayan öğretim üyesi sayısının arttırılması, yönetim kademelerinde daha çok bayan öğretim üyelerinin yer alması gibi uygulamalar ile pozitif ayrımcılık yapılacaktır.

• Üniversitemizi tarafsız olarak değerlendirdiğimizde, çoğunlukla öğretim üyelerinin, derslerinin dışında uğramak istemediklerini gelmediklerini gözlemleyebilirsiniz. Öğretim Üyeleri eğitim – öğretim sorumluluğu yani dersi varsa geliyor. Bu nedenle biz; her öğretim üyesinin her gün üniversiteye bilimsel çalışmalarını yapmaya, derslerine katılmaya ya da her hangi bir aşamadaki yönetsel işleve katılmaya zevkle, istekle geleceği bir çalışma ortamı yaratacağız.

• Senato toplantıları, şeffaf, öğretim üyeleri tarafından kolaylıkla ulaşılabilir ya da izlenebilir olacak. Arzu eden öğretim üyesi izlem için katılabilecek.

• Her kademedeki öğretim üyesi istek duyduğunda rektöre, ilgili rektör yardımcısına, genel sekreter kolayca ulaşabilecek. Yüz yüze görüşmesi mutlaka yerine getirilecek.

Akademik Yaşam, Eğitim ve Öğrenim alanında yapılacaklar

• Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yanında halka hizmet, toplumla bütünleşme görevi vardır. Görebildiğim kadarıyla Muğla Üniversitesinin Muğla Halkı ile işbirliği, bütünleşmesinin yetersiz hatta çok zayıf olduğunu görüyorum. Dolayısıyla aradaki bağların kuvvetlendirilmesi, Üniversitenin hem bilgi hem de akademik, insan kaynaklarını toplumla buluşturacağız.

• Aslında Üniversitelerin bir görevi de topluma öncülük etmek, toplum sorunlarına çözüm üretmektir. Bu nedenle Üniversitemizin başta sağlık olmak üzere fen, sosyal bilimler ve diğer alanlardaki birikimleriyle daha etkin biçimde toplumun ve dolayısıyla ülkenin kalkınması için yoğun çalışma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Sözün özü; birlikten kuvvet doğar.

• Atama ve yükseltmelerde liyakate dayalı seçim ve şeffaflık sağlanacaktır. Her Öğretim üyesi hak ettiği kadroyu gecikmeksizin en kısa sürede verilecek. Farklılıklarımız zenginliğimizdir inancıyla, hiç kimse düşüncesi nedeniyle kadrosuz kalmayacak.

• Yaz öğretimi, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim gibi eğitim ve öğretimi daha yaygın, daha etkinleştiren sistemler desteklenecek. İkinci ve yaz eğitiminden kazanılan gelir öncelikle bu birimlerin gelişmesi için harcanacaktır.

• Uluslararası yayın yapmak isteyen öğretim elemanlarına, yabancı dilini geliştirmek isteyenlere destek olmak için Yabancı Dil Destek Merkezi kurulacak.

• Bilimin her alanında düzenli uluslararası kongreler yapılabilmelidir.

• Üniversitemizin öğrencisi olmayan Fakülte ( Mimarlık, Tıp Fakültesi) ve bölümlerine (Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri gibi) öğrenci alınması için gerekli tüm çabalar gösterilecektir.

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin “İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi” halinde yeniden yapılandırılarak, güçlendirilecek.

• Senatomuzun daha önceden karar aldığı ve YÖK’ na gönderdiği FEF fakültemizin Fen ve Edebiyat Fakültesi oluşumu hızlandırılacak.

• Üniversitemiz için her türlü projelerin yanında özellikle prestijli projelere   (Arkeolojik kazılar, çevreyi koruma, yerel kültürel koruma, müzelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi) destek sağlanacak ve teşvik edilecek.

• Araştırma Laboratuvarı Merkezi eksiklikleri giderilmeye ve ek binaları yapımı hızlandırılacak. ALM araştırma yapmak isteyen her araştırmacımıza ve diğer Üniversite araştırmalarına açılacaktır.

• Hem Muğla Merkezde hem de ilçelerde önemli sosyal ve ekonomik katkı koyan Meslek Yüksek Okul ve Yüksek Okullarımızın fiziki sorunları kısa sürede giderilecek. Öğretim üyesi ve diğer öğretim eleman gereksinimleri karşılanacak, gerekirse ek kaynak yaratılarak dışarıdan görevlendirmelere önem verilecek.

• Diğer Üniversiteler ile her alanda işbirliği yapılması için akademisyenler teşvik edilecek. Yine Erasmus, Farabi gibi programlardan aha çok yararlanmak için özel çaba gösterilecek.

• Öğretim Üyelerimiz ve diğer üniversite çalışanlarına en hızlı ve etkin sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. Her üniversiteliye yılda bir kez Check Up fırsatı sağlanacak.

• Hem Öğretim üyelerimizin hem de öğrenci ve çalışanlarımızın sağlık ve sosyal sorunlarının giderilmesi için bürolar oluşturulacaktır.

• İdari personel için hizmet içi programlar düzenlenerek verimliliğin artırılması sağlanacak. Her ayın belli günü bu workshoplara katılım sağlanarak, sertifikalandırma yapılacaktır.

• Bürokrasi ortadan kaldırılacaktır.

• E-üniversite,  e-devlet,  İnteraktif yayıncılık ve SMS gibi iletişim ve bilişimdeki tüm yenilikler kısa sürede hizmete sunulacaktır.

• Yayıncılık ve daha zengin kütüphane hizmetleri yaygınlaştırılacak. Evden kütüphaneye ulaşım için gerekli çalışmalar yapılacak.

• Rektöre doğrudan bağlı engellilerin sorunlarının giderilmesine yönelik bir büro ve rehabilitasyon (fiziki ve sosyal iyileştirme) birimi kurularak öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve Muğla halkının hizmetine sunulacak.

• Öğrenci Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezleri  (ÖKDM) oluşturulacak. Çok yönlü eğitim ana hedef olmalıdır. Muğla Üniversite Öğrencisi,  sosyal olmalıdır. Toplumsal duyarlılık gelişmiş olmalıdır. Kültürel ve sanat etkinliklerden yakından izlemelidir. Bunun bir yaşam biçimine dönüştürmüş, kendine güvenen, geleceğe umutla bakan birey olmalıdır.

• Üniversitenin Kötekli yerleşkesi ile Muğla Merkez ve ilçeler arasındaki ulaşım sorunları giderilecek. Ulaşım artık sorun olmaktan çıkarılacak. Muğla Merkeze ulaşımın zor olduğu saatlerde (gece) personel ve öğrenciler için servis konulacaktır.

• Personelimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve kısa süreli seyahatlerinde konaklama ihtiyacını karşılamak üzere öncelikle Muğla ve Bodrum da gerekirse kiralama yolu ile sosyal tesis organizasyonu yapılacaktır. Ayrıca İzmir, Ankara ve İstanbul’ da bazı kurum ve kuruluşların Sosyal Tesislerinden öncelikli ve avantajlı yararlanmaları konusunda anlaşmalar yapılacaktır.

Güçlü Üniversite İçin Güçlü Ekonomi

• Muğla Üniversitemiz projelerinin,  başarıyla ve hızlı bir şekilde ortaya konabilmesi için Devlet yardımı yanında,  yeni ve ek finansal kaynaklar yaratılmalıdır. Bu konuda özellikle yoğun bir çalışma içinde olunacaktır.

• Kamu kaynakları en iyi ve verimli şekilde kullanılacak ve bütün kaynakların kullanımı şeffaf bir biçimde sergilenecektir.

• Üniversitemize, kaynak yaratımı adına para getirici proje ve araştırmalara destek olunacak, patent arttırıcı çalışmalar özendirilecektir.

• Döner sermaye sistemi, çok etkin ve kaynak yaratacak şekilde yapılandırılacaktır.

• Kötekli yerleşkesinde ve Muğla Merkezde Üniversitemizi tanıtıcı, ürünlerini pazarlayan, “Döner sermaye satış ve Tanıtım Merkezleri” kurulacak. (Örnek; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü- DÖSİM gibi)

• SKV ile çok daha yakın iletişi içinde olunacak. Üniversite vakfımızı, Vakıf üniversitemizi büyütecek ve güçlü kılacak işbirliğinde olacak.

• Yine SKV ait olan lojmanların Üniversitemize devredilerek, daha ucuz lojmanlar sağlamak için girişimlerde bulunulacaktır.

• Sözleşme ve anlaşma yapılan bankalardan üretilen para, tüm üniversite personeline maaşı oranında dağıtılacaktır.

• Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesine üniversite kaynakları aktarılmayacak, hastane oluşturacağı Sağlık hizmetleri ile, araştırma projeleri ve Sağlık turizmi ile kendisi kaynak aktarır duruma getirilecektir.

Sosyal Etkinlikler

• Sigara Bırakma kampanyaları yapılacak, bırakmak isteyenlere ücretsiz destek tedavi olanakları sağlanacaktır. Sigara bırakanlar ödüllendirilecektir.

• Üniversite üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar için sanatsal çalışmalar teşvik edilerek, ödüller konacaktır, hobi kursları, atölyeler kurulacak, sergi açmaları desteklenecektir.

• Personel ve öğrencilerin yararlandığı yemekhane hizmetlerinin kalitesi arttırılacak ve kantin hizmetleri yaygınlaştırılacak.

• Denetleme Komitesi kurularak, yemekhane ve yemeklerin denetlenmesi sağlanacak, sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edilecektir.

• Öğrenci ve Üniversite personelinin bisiklet sporunu geliştirmesi için bisiklet durakları oluşturulacak. Bisikletle ulaşımı ücretsiz ve zevkli hale getirilecek. Her yıl 100 bisiklet hedeflenecek ve 4 yılda 400 bisiklet yerleşkede kullanılır duruma getirilecek.

• Sıtkı Koçman Spor tesisleri ile Muğla Merkezde yapılmakta olan spor tesisleri günlük en az 20 saat aktif kullanılır duruma getirilecek. İlçelerdeki Öğrenci ve Öğretim Üyeleri için her türlü spor olanakları arttırılacak.

• Sivil Toplum Kuruluşları ve özellikle sendikaların üyeleri ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için üniversitede “Sendika iletişim merkezleri” 1 ay içinde oluşturulacak.

• Rektörlüğe bağlı araştırma merkezlerinin işlerliği, verimliliği sağlanıp Muğla kenti ve bölge ile ilgili çalışmaların artırılması sağlanacak.

• Deneme yayınlarına başlamış olan radyo yayınlarının yanı sıra TV yayınlarına da başlanacak.

Yakın Dönem Projelerimiz

Sizin de bildiğiniz gibi 30 Ekim 2013 tarihi Muğla Vilayetinin 100.yılı, Üniversitemizin de 20.yılı olacak. Yakın dönem projelerimizi bu tarihe kadar bitirmiş olacağız. Üç yıl sonra Öğrenci sayımızı 35.000’e çıkaracak planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz.

• Muğla bölgemizi dikkate alarak, Su ürünleri Fakültesine ayrıca önem verilerek, “Balıkçılık Enstitüsü” kurulma çalışmaları yapılacaktır. Sanayi ve üretim odakları ile işbirliği imkanları yaratılarak, bölge insanının, denizden iş üretiminin arttırılması hedeflenerek, modern balıkçılık ve su ürünleri üretimi çalışmalarına üniversitemizin aktif katılımının sağlanması ile istihdam, üretim artışı sağlanacak, bütün bunların yanı sıra Ulusal ölçekte çevre kirliliğine çözüm üreten alternatif balıkçılık çalışmalarının merkezi Muğla yapılacaktır.

• Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Turizm Fakültesi’ne dönüştürülecek. Bünyesinde “Sağlık Turizmi Enstitüsü” kurulacaktır. Muğla ve Bölgemizin Turizm sektörünün büyümesi ve gelişmesine çaba gösterilecek. Sadece Muğla’nın değil, öncelikle bölgemizin ve daha sonra tüm Türkiye’nin kalifiye

• Üniversite sanayi (özellikle Mermercilik, Orman ve Tarım) işbirliği ön planda tutulacak, Muğla başta olmak üzere yöremizdeki sanayi kuruluşları ile proje ve bilgi paylaşımları konusunda çalışmalar yapılacaktır.

• Özellikle Eğitim-Öğretime başlamış Fakültesi olmayan (Su Ürünleri Fakültesi gibi) Fakülte ve Yüksek Okulların binalarının temeli atılacak ve kısa sürede tamamlanacak. Tıp Fakültesi Morfoloji binaları kısa sürede tamamlanacaktır.

GELİŞİM VE BÜYÜME PROJELERİMİZ

Muğla, Turizm, Sağlık Turizmi ve Üniversite kenti olacak…

• Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 200 yataklı uluslararası Green Plus Hastanesi temelinin atılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

• Bodrum G.S.F. geliştirilecek, desteklenecek, Muğla ve Bodrum, sadece yöresel ve ulusal değil,  Uluslararası sanat etkinliklerinin cazibe merkezi haline getirilecek, teşvik adına değişik sanat dallarında uluslararası ödüller konularak, Muğla’nın ve Üniversitemizin dünyaya tanıtılması, bunun sonucunda da uluslar arası işbirliklerinin zemini oluşturulacaktır.

• Bodrum GSF Anfi Tiyatro temeli kısa sürede atılacaktır.

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu ile “Sağlık Turizmi Enstitüsü” işbirliği ile, doğa sporları ve rafting, yamaç paraşütü v.b.alternatif sporların desteklenmesine çaba sarf edilecektir. Tüm üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Ülke ve dünya üniversiteleri öğrencilerine bu etkinliklerden çok uygun şartlarda yararlanma imtiyazları, alt yapıları sağlanacaktır.

• Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinin Muğla İmar Planını ile ilgili sorunları giderilecek, yerleşke ile ilgili resmi kurumlar arasında ki sorunlar kısa sürede giderilecektir.

• Üniversitemiz Kötekli yerleşkesi ortasından, dersliklerin üzerinden geçen ve ciddi sağlık sorunları yaratan yüksek enerji konusu çözümlenecektir.

• Üniversitemiz Kötekli yerleşkesinin hemen yanı başında yer alan GSM vericileri Karadağ bölgesine taşınması için yasal girişim başlatılacaktır.

• Yerleşke olarak çok güzel konumda olan ve ormanlar arasındaki Üniversitemize yakışır,  park  bahçe ve çevre düzenlemeleri için gerekli bir büro ve çalışma grubu oluşturulacaktır.

• Daha gelişmiş, donamlı kreş alanı yaratılacak ve kreşten faydalanma, en geniş kesime yaygınlaştırılacaktır.

• Anaokulu ve ilköğretim okulu açılacaktır.

• Gerek öğretim üyeleri, gerekse öğrencilerin ve ailelerinin de yararlanabileceği, içinde market, banka, kuaför, kafe-restoran, postane olan bir alışveriş merkezi yapılacaktır.

• Lojman yönetmeliği yeniden düzenlenecek ve yeni Lojmanlar inşaatına başlanacaktır. Özelikle, 1+1 ve 2+1 şeklinde, bekar öğretim üyeleri, araştırma ve eğitim için geçici gelen öğretim üyeleri için ofis lojmanlar kısa sürede tamamlanacak, lojman sorun olmaktan çıkarılacaktır. Bunun için TOKİ ve SKV ile kısa sürede işbirliğine gidilecek.

• Tüm Fakültelerin binaları yeniden elden geçilecek, onarımlar kısa sürede tamamlanacak.

• Derslikler başta olmak üzere, Öğretim Üyelerinin daha sağlıklı çalışmalarını sürdürebilmeleri için havalandırma ve klima sorunları 6 ay gibi kısa sürede tamamlanacak.

• Özellikle Muğla,  şifalı suların ve kaplıcaların kullanımlarının, SPA uygulamalarının tercih kenti yapılmasına Üniversite eliyle katkıda bulunulacaktır. Üniversitelilerimizde bu tesislerden avantajlı yararlanacaktır.

İleri Dönem Projelerimiz

Bu projelerimizi de Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar bitirmeyi planlamış bulunuyoruz.

• Ülkemizin, yöremizin ve Muğla’nın ihtiyaçları göz önünde tutularak Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, açılması konusunda çalışmalar yapılacak,  Ormancılık Fakültesi kurulacaktır. Kavaklıdere ilçemizin bu konuda uygun olduğu düşüncesindeyiz.

• Sağlık Turizmi uzun vadeli hedeflerimizden; Uluslararası standartta bir Tıp Fakültesi Hastanesi, Geriatri Köyü, Onkoloji Köyü, Gelişmiş Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, Spor Hekimliği, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin tamamlanması ve “Sağlık Turizmi Enstitüsü”  ile bu hedeflere ulaşmak planlanacaktır.

• Devlet Konservatuarı kurulması için gerekenler yapılacaktır.

• “Alternatif  Enerji Enstitüsü”  kurulması çalışmaları yapılacaktır.

• Denizcilik ve Yatcılık YO yaşama geçirilecek.

• Hukuk Fakültesi açılması sağlanacaktır.

• Akyaka, Marmaris veya Bodrum’da üniversite personeli için bir sosyal tesis kurulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir